Warunki realizacji usług i współpracy

§ 1

Niniejsze warunki realizacji usługi tłumaczenia („Zlecenie”) przez firmę English Connection Biuro Tłumaczeń Barbara Jackowska (dalej: „Zleceniobiorcę”) dotyczą Zleceń składanych pocztą elektroniczną na adres biuro@englishconnection.com.pl, osobiście, pocztą bądź kurierem w formie papierowej. Złożenie Zlecenia w ten sposób równoznaczne jest z akceptacją niniejszych warunków przez składającego Zlecenie (dalej „Zleceniodawcę”).

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia zgodnie z zaakceptowanymi przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę warunkami Zlecenia, tj. w podanym terminie, warunkami dotyczącymi odpłatności za tłumaczenie („Wynagrodzenie”), w uzgodnionym formacie, zgodnie z wytycznymi szczegółowymi dotyczącymi wykonania tłumaczenia oraz sposobu jego doręczenia. Zleceniodawca i Zleceniobiorca ustalają warunki realizacji Zlecenia osobiście, w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie) lub pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać usługę tłumaczenia w sposób profesjonalny, zgodnie z przyjętą praktyką oraz w poszanowaniu zasad Kodeksu Tłumacza Przysięgłego Polskiego Towarzystwa Przysięgłych i Specjalistycznych.

§ 3

Zlecenie tłumaczenia uważa się za wykonane w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone Zleceniodawcy lub zrealizowane w terminie określonym w Zleceniu i jest gotowe do odbioru przez Zleceniodawcę w powyższym terminie. W przypadku tłumaczeń przesyłanych drogą elektroniczną, tłumaczenie uznaje się za dostarczone w momencie wysłania go na właściwy adres elektroniczny Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę. W przypadku tłumaczeń przesyłanych pocztą lub kurierem, tłumaczenie uznaje się za doręczone w momencie zarejestrowania doręczenia listu poleconego lub awizo przez Pocztę Polską lub stawienia się kuriera pod wskazanym adresem o umówionej godzinie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności takich jak choroba lub przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może wydłużyć termin realizacji zlecenia lub odstąpić od wykonania zlecenia.

 

§ 4

Tłumaczenia rozliczane są na podstawie liczby tak zwanych stron tłumaczeniowych tekstu przetłumaczonego. Strona tłumaczeniowa obejmuje 1600 (tłumaczenie zwykłe) lub 1125 (tłumaczenie uwierzytelnione) znaków ze spacjami. Liczba stron w przypadku tłumaczeń zwykłych zaokrąglana jest do pół strony w górę, w przypadku tłumaczenia przysięgłego każda rozpoczęta strona liczona jest jak cała. Minimalne zamówienie to 1 strona. Całkowita cena za realizację zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron tłumaczeniowych przez stawkę za stronę tłumaczenia. Cena za usługę jest ceną ostateczną i nie powiększa się jej o dodatkowe opłaty lub podatki.

§ 5

Jeśli Zleceniodawca zrezygnuje z realizacji zlecenia tłumaczenia po jego zaakceptowaniu, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za pracę już wykonaną. W przypadku Zlecenia tłumaczeń ustnych rezygnacja z uzgodnionego wcześniej Zlecenia zgłoszona w dniu jego realizacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia należnego z tytułu takiego Zlecenia. Natomiast odwołanie usługi tłumaczenia ustnego najpóźniej na 24 godziny przed ustaloną realizacją nie ponosi za sobą obowiązku zapłaty wynagrodzenia za Zlecenie.

§ 6

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia w tłumaczeniu jednak jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia należnego za jego wykonanie. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonanych w trybie pilnym. Zleceniobiorca zobowiązany jest jednak do usunięcia ewentualnych usterek w rozsądnym terminie. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy jest wyłączona w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego po jego przyjęciu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące realizacji usługi tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie w terminie 5 dni od daty wykonania usługi. Po upływie tego terminu Zleceniodawca traci swoje uprawnienia wynikające z ewentualnych wad wykonania usługi tłumaczenia.

 

§ 7

Zleceniodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty Wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na podstawie rachunku przekazanego Zleceniodawcy. Termin płatności Wynagrodzenia to 14 dni kalendarzowych od daty wykonania i doręczenia tłumaczenia. Wszelkie opóźnienia w zapłacie należnego Wynagrodzenia będą podstawą do naliczania odsetek ustawowych a w przypadku braku płatności po przekazaniu Zleceniodawcy Wezwania do Zapłaty Zleceniobiorca wejdzie na drogę sądową w celu odzyskania należności i dodatkowo obciąży Zleceniodawcę kosztami takiego postępowania. W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca może wymagać zapłaty zaliczki lub płatności z góry przed wykonaniem Zlecenia wówczas podstawą rozpoczęcia wykonywania Zlecenia będzie uznanie należności z tytułu danego Zlecenia na rachunku firmowym English Connection lub przesłanie elektronicznego potwierdzenia bankowego dokonania takiej płatności przez Zleceniodawcę.

§ 8

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach współpracy zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i pokrewnych prawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904).